Anh Ngữ ISA
Phone: 0973 897 690

Chủ đề IELTS Writing dành cho người mới bắt đầu là một phần quan trọng trong quá trình học và luyện thi IELTS. Những chủ đề này đa dạng và đặc biệt thiết thực, giúp người học phát triển kỹ năng viết tiếng Anh một cách hiệu quả.

I. 15 chủ đề IELTS WRITING cho người mới bắt đầu

 ENVIRONMENT: môi trường 
 1. There is growing evidence that man-made activities are making global temperatures higher. What might be the man-made causes of temperatures rising? How should we deal with this problem?
  Dịch nghĩa
  Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy các hoạt động do con người tạo ra đang khiến nhiệt độ toàn cầu tăng cao. Nguyên nhân nào khiến nhiệt độ tăng lên do con người gây ra? Chúng ta nên giải quyết vấn đề này như thế nào?
 2. People think that the government should increase the cost of fuel for cars and other vehicles to solve environmental problems. Give your opinion.
  Dịch nghĩa
  Mọi người nghĩ rằng chính phủ nên tăng chi phí nhiên liệu cho ô tô và các phương tiện khác để giải quyết vấn đề môi trường. Đưa ra ý kiến ​​của bạn.
 3. Nowadays, many animal species are becoming extinct. Some people believe that countries and individuals must solve this problem. Others believe that human beings are more important. Discuss both views and give your own opinion.
  Dịch nghĩa
  Ngày nay, nhiều loài động vật đang bị tuyệt chủng. Một số người cho rằng các quốc gia và cá nhân phải giải quyết vấn đề này. Những người khác tin rằng con người quan trọng hơn. Thảo luận cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến của riêng bạn.
 4. Human activity has had a negative impact on plants and animals around the world. Some people say that it is too late to do something, while others think that actions can be taken to improve the situation. Discuss both views and give your own opinion
  Dịch nghĩa
  Hoạt động của con người đã có tác động tiêu cực đến thực vật và động vật trên khắp thế giới. Một số người nói rằng đã quá muộn để làm điều gì đó, trong khi những người khác lại cho rằng có thể thực hiện các hành động để cải thiện tình hình. Thảo luận cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến của riêng bạn.
 5. The consumption of the world’s resources (oil, water, etc.) is increasing at a dangerous rate. What are the causes and solutions?
  Dịch nghĩa
  Việc tiêu thụ tài nguyên của thế giới (dầu, nước, v.v.) đang gia tăng ở mức nguy hiểm. Nguyên nhân và giải pháp là gì?

environment min

 

 FOOD: Thực phẩm 
 1. Nowadays people waste a lot of food that was brought from shops and restaurants. Why do you think people waste food? What can be done to reduce the amount of food they throw away?
  Dịch nghĩa
  Ngày nay mọi người lãng phí rất nhiều thực phẩm được mang từ các cửa hàng và nhà hàng. Tại sao bạn nghĩ mọi người lãng phí thực phẩm? Có thể làm gì để giảm lượng thức ăn họ vứt đi?
 2.  In some countries, fast food is becoming cheaper and more available. Do you think the disadvantages outweigh the advantages?
  Dịch nghĩa
  Ở một số nước, thức ăn nhanh ngày càng rẻ hơn và sẵn có hơn. Bạn có nghĩ rằng những nhược điểm lớn hơn những lợi thế?
 3. People think that countries should produce foods their population eats and import less food as much as possible. To what extent do you agree or disagree?
  Dịch nghĩa
  Mọi người nghĩ rằng các quốc gia nên sản xuất thực phẩm mà người dân của họ ăn và nhập khẩu càng ít thực phẩm càng tốt. Tới mức độ nào bạn đồng ý hay không đồng ý?
 4. Every day, millions of tons of food are wasted all over the world. Why do you think this is happening? And how can we solve this problem?
  Dịch nghĩa
  Mỗi ngày, hàng triệu tấn thực phẩm bị lãng phí trên toàn thế giới. Tại sao bạn nghĩ rằng điều này đang xảy ra? Và làm thế nào chúng ta có thể giải quyết vấn đề này?
 5. Some think that governments should tax unhealthy foods to encourage people to eat healthier. To what extent do you agree or disagree?
  Dịch nghĩa
  Một số người nghĩ rằng chính phủ nên đánh thuế thực phẩm không lành mạnh để khuyến khích mọi người ăn uống lành mạnh hơn. Tới mức độ nào bạn đồng ý hay không đồng ý?

food min

 

 PEOPLE: Con người 
 1. Nowadays in many countries, women have full-time jobs. Therefore, it is logical to share household tasks evenly between men and women. To what extent do you agree or disagree?
  Dịch nghĩa
  Ngày nay ở nhiều nước, phụ nữ có công việc toàn thời gian. Vì vậy, việc chia sẻ công việc gia đình một cách đồng đều giữa nam và nữ là điều hợp lý. Tới mức độ nào bạn đồng ý hay không đồng ý?
 2. Most of the world’s problems are caused by overpopulation. Do you agree or disagree?
  Dịch nghĩa
  Hầu hết các vấn đề của thế giới đều do dân số quá đông gây ra. Bạn đồng ý hay không đồng ý?
 3.  A country becomes more interesting and develops more quickly when its population includes a mixture of nationalities. To what extent do you agree or disagree?
  Dịch nghĩa
  Một đất nước trở nên thú vị hơn và phát triển nhanh hơn khi dân số của nó bao gồm nhiều quốc tịch. Tới mức độ nào bạn đồng ý hay không đồng ý?
 4. In some countries, the average weight of children is increasing and their level of health and fitness is decreasing. What are the causes of these problems? What measures could be taken to solve them?
  Dịch nghĩa
  Ở một số quốc gia, cân nặng trung bình của trẻ em ngày càng tăng và mức độ sức khỏe cũng như thể lực của trẻ ngày càng giảm. Nguyên nhân của những vấn đề này là gì? Những biện pháp nào có thể được thực hiện để giải quyết chúng?
 5. In some countries around the world, men and women are having children late in life. What are the reasons for this development? What are the effects on society and family life?
  Dịch nghĩa
  Ở một số nước trên thế giới, đàn ông và phụ nữ đều có con muộn. Những lý do cho sự phát triển này là gì? Những ảnh hưởng gì đến xã hội và cuộc sống gia đình?

Đọc thêm: Khoá học IELTS cho người mới bắt đầu

people min

 

II. Phương pháp học áp dụng vào các chủ đề trong IELTS WRITING dành cho người mới bắt đầu tại ISA.

Để viết được 1 bài bài task 2 hoàn chỉnh thì tại trung tâm anh ngữ ISA các bạn sẽ trải qua một quá trình học tập từ các bước nhỏ đến viết bài văn hoàn chỉnh. Dưới đây là một phân tích chi tiết về cách cấu trúc khóa học và quy trình viết bài:

Từ vựng
Trong lộ trình của trung tâm, bạn sẽ bắt đầu củng cố lại từ phần từ vựng. Điều này bao gồm cách sử dụng các từ vựng phức tạp và đa dạng để biểu đạt ý tưởng một cách rõ ràng và chính xác.

Đọc thêm: Từ vựng IELTS cho người mới bắt đầu

Cấu trúc ngữ pháp
Bạn sẽ học cách viết từ câu ngắn đến câu dài, cũng như cách sắp xếp các câu thành đoạn văn có cấu trúc chặt chẽ và logic. Đồng thời đó, các nguyên tắc ngữ pháp quan trọng như thì, các loại từ sẽ được học để tránh sai sót ngữ pháp trong bài viết của bạn.

Đọc thêm: Ngữ pháp IELTS cho người mới bắt đầu

Lên ý tưởng bằng tư duy
Sau khi bạn đã nắm vững ngữ phaspo và có vốn từ vựng kha khá. Thầy cô sẽ hướng dẫn cách lên dàn bài và phát triển ý tưởng cho bài viết của mình, sử dụng các kỹ thuật tư duy như mind mapping hoặc brainstorming.

Sau khi có ý tưởng, bạn sẽ phải biến chúng thành văn bản. Điều này bao gồm việc biến các ý tưởng và câu chuyện thành câu văn mạch lạc và thuyết phục. Sau khi đã có ý tưởng hoàn chỉnh, bạn sẽ bắt đầu kiếm các từ vựng tiếng anh để ghép thành đoạn văn hoàn chỉnh.

Ôn tập sát với cấu trúc đề thi
Quan trọng nhất, bạn sẽ được học cách viết bài sao cho phù hợp với cấu trúc và yêu cầu của đề thi Task 2. Điều này bao gồm việc hiểu rõ loại bài, cấu trúc đề thi, và cách phân bố thời gian hiệu quả trong quá trình viết.

Ngoài Writing các kỹ năng khác cũng được ISA biên soạn sát với cấu trúc đề thi từ cách làm bài tới ôn tập. Các bạn có thể tham khảo lộ trình khóa học từng buổi của ISA.

Đọc thêm: Ôn thi IELTS cho người mới bắt đầu

Các chủ đề writing mà ISA đã cung cấp ở trên sẽ được chia theo 4 dạng thường gặp trong IELTS là thảo luận (discussion), nêu ý kiến (opinion), 2 câu hỏi cùng lúc (2-part question)cái nào chiếm ưu thế hơn (outweigh). Để thuận tiện cho việc sắp xếp các bố cục trong bài ISA đã biên soạn các dàn ý của các dạng bài. Cùng theo dõi bài viết dưới đây nhé:

1. Dạng thảo luận (Discussion)

thao luan min

Trong dạng đề bài này, bạn sẽ được đưa ra hai quan điểm khác nhau và yêu cầu bàn luận về cả hai quan điểm này, đồng thời đưa ra quan điểm hoặc ý kiến riêng của bạn. Mỗi phần thân bài sẽ tập trung vào một quan điểm. Phần kết luận sẽ là nơi bạn trình bày quan điểm cá nhân hoặc ý kiến riêng của mình. Bạn cũng có thể đưa ra quan điểm hoặc ý kiến cá nhân của mình ngay trong phần mở đầu nếu bạn muốn. Các dạng câu hỏi thường gặp gồm:

Discuss both views and give your own opinion. (Thảo luận cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến của bạn.)

 •     Cân nhắc cả hai quan điểm và đưa ra quan điểm cá nhân.
 •     Xem xét cả hai góc nhìn và trình bày quan điểm riêng.

What are the advantages and disadvantages? (Có những lợi ích và hạn chế gì?)

 •     Liệt kê những điểm mạnh và điểm yếu.
 •     Đánh giá cả mặt tích cực và tiêu cực.

Discuss the advantages and disadvantages and give your own opinion. (Thảo luận về những lợi ích và hạn chế, và đưa ra ý kiến cá nhân của bạn.)

 •     Đánh giá cả các ưu điểm và nhược điểm.
 •     Bày tỏ quan điểm cá nhân của bạn.

Dưới đây là dàn ý cho dạng bài này được ISA biên soạn riêng:

Anh1

2. Dạng nêu ý kiến (Opinion)

neu y kien min

Opinion Essay là dạng đề bài đề cập đến việc thể hiện quan điểm cá nhân về các chủ đề phổ biến trong IELTS và các loại câu hỏi thường gặp, bao gồm:

What is your opinion? (Ý kiến của bạn là gì?)

 •     Đưa ra quan điểm cá nhân của bạn.
 •     Trình bày suy nghĩ của bạn.

To what extent do you agree or disagree? (Bạn đồng tình hay không đồng tình đến mức nào?)

 •     Đánh giá mức độ đồng tình hoặc không đồng tình.
 •     Bày tỏ quan điểm cá nhân của bạn về mức độ.

Do you agree or disagree? (Bạn đồng tình hay không đồng tình?)

 •     Thể hiện lập trường của bạn đối với quan điểm được đưa ra.
 •     Trả lời bằng việc đồng tình hoặc không đồng tình.

Dạng bài này yêu cầu yêu cầu thí sinh phải trình bày quan điểm cá nhân một cách rõ ràng và thuyết phục. Điểm quan trọng để đạt được điểm cao cho loại bài này là thể hiện ý kiến một cách rõ ràng và có logic. Thí sinh cần phải biểu đạt lập trường tán thành hoặc phản đối một cách rõ ràng, đồng thời phải cung cấp những lý do hợp lý để chứng minh quan điểm của mình.

 Dưới đây là dàn ý cho dạng bài này được ISA biên soạn riêng:

dy neu y kien

3. Dạng 2 câu hỏi cùng lúc (2-part question)

2 part question min

Dạng đề Two-Part Question Essay là kết hợp hai câu hỏi trong một đề bài và yêu cầu bạn lần lượt trình bày lý do cho mỗi câu hỏi. Mặc dù có vẻ khá phức tạp ở cái nhìn đầu tiên, thực tế là đề bài rất rõ ràng và không chứa những yếu tố “ẩn” hoặc khó hiểu. Điều này làm cho việc viết trở nên khá dễ dàng vì bạn có thể cung cấp nhiều ý để giải quyết từng câu hỏi một. Một số dạng câu hỏi thường gặp là:

What are the causes of this? What are some potential solutions? (Nguyên nhân của hiện tượng là gì? Có những giải pháp tiềm năng nào?)

 •     Trình bày các nguyên nhân gây ra hiện tượng.
 •     Đề cập đến các giải pháp có thể áp dụng để khắc phục vấn đề này.

Do you agree or disagree? What are some solutions? (Bạn đồng tình hay không đồng tình? Có những giải pháp nào?)

 •     Trình bày lập trường của bạn (đồng tình hoặc không đồng tình).
 •     Đề cập đến các giải pháp mà bạn nghĩ có thể giúp giải quyết vấn đề.

Why does this happen? Is it a negative or positive development? (Tại sao điều này xảy ra? Đó có phải là một phát triển tiêu cực hay tích cực không?)

 •     Phân tích lý do tại sao hiện tượng này xảy ra.
 •     Đánh giá xem hiện tượng này có tính tiêu cực hay tích cực.

 Dưới đây là dàn ý cho dạng bài này được ISA biên soạn riêng:

dy 2 cau hoi

4. Dạng hỏi về ưu thế (Outweigh)

outweigh min

Người viết cần xem xét liệu ưu điểm của một vấn đề có nhiều hơn hay ít hơn so với nhược điểm. Điều quan trọng là, câu hỏi này không yêu cầu bạn phải liệt kê tất cả các lợi ích và hạn chế, sau đó thực hiện so sánh chúng. Thay vào đó, bạn cần đưa ra một tuyên bố tổng quan sau khi đã so sánh các ưu điểm và nhược điểm. Dạng bài thường sẽ gặp các câu hỏi sau:

Do the advantages outweigh the disadvantages? (Lợi ích có lớn hơn nhược điểm không?)

 •     So sánh xem ưu điểm có vượt trội hơn so với nhược điểm hay không.

Do the disadvantages outweigh the advantages? (Nhược điểm có lớn hơn ưu điểm không?)

 •     So sánh xem nhược điểm có vượt trội hơn so với ưu điểm hay không.

 Dưới đây là dàn ý cho dạng bài này được ISA biên soạn riêng:

dy uu the

III. Bài văn mẫu IELTS Writing Task 2 Tại ISA

Đề bài: Some people focus on news in their country, while others think it is more important to be aware of international news. Discuss both views and give your own opinion.

(Một số người tập trung vào tin tức ở đất nước họ, trong khi những người khác cho rằng việc cập nhật tin tức quốc tế quan trọng hơn. Thảo luận cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến của riêng bạn.)

Phân tích đề bài

 • Dạng bài: Discussion
 • Chủ đề: Nên tập trung vào tin tức trong nước hay nên cảnh giác với tin tức thế giới.

Các bước làm bài

Bước 1: Paraphrase

Some people focus on news in their country, while others think it is more important to be aware of international news.

 • news in their country = national news = news related to interior issues = domestic news
 • international news = global current affairs = exterior/foreign/global news
 • important = crucial

Bước 2: Outline

Introduction
 • General statement: rephrase đề bài

There are some people paying attention to national news, while others argue that knowledge of global current affairs seems more crucial.

 • Thesis statement: đưa ý kiến cá nhân

I think international news is more important.

Body 1: Argument 1: news related to interior issues
2.

 • Có thể nắm bắt kịp điều gì đang diễn ra ở địa phương và có ảnh hưởng như thế nào.

be able to keep abreast of what is happening locally and how that might affect.

 • Mọi người có thể hiểu được tin tức trong nước mà không có rào cản ngôn ngữ.

People can understand the domestic news thoroughly without any language barrier.

Body 2: Argument 2: exterior news
 • Được coi là cách hiệu quả để đạt được kiến thức – có lợi cho mục đích cá nhân

It is considered as an effective way to gain specific knowledge.

 • Một số thông tin hữu ích về các đất nước khác dễ dàng được nắm bắt + mọi người có thể đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Some useful information about other countries can be easily acquired + people could contribute to the growth of a nation.

Conclusion
 • Nhắc lại quan điểm bạn đồng ý hơn: I am in line with the preference of international news rather than domestic one.
 • Tóm tắt lí do đồng ý quan điểm đó: not only is suitable for personal aims but also assists in the national development

Bước 3: Phân tích điểm ngữ pháp

Tenses: present simple, present continuous, modal verb

Grammar points:

o   Passive voice: S + be + V3/ed

o   Relative clause: … N + relative pronoun (who, which, that) + V / clause

o   There are + plural N (+ relative clause)

o   Cấu trúc “because/since/as” để chỉ nguyên nhân-kết quả

o   Cấu trúc “If” loại 1

Bài mẫu + bản dịch

In the contemporary world, there are some people paying attention to national news, while others argue that knowledge of global current affairs seems more crucial. I am going to examine this issue from both points of view and then explain why I think international news is more important. People who are in favor of news related to interior issues can point out that it has several benefits. First, when acquiring information about their country, they are able to keep abreast of what is happening locally and how that might affect them. As a result, they could be appropriately prepared for their life, especially if they live in some nations which have to face various severe natural disasters. Second, people can understand the domestic news thoroughly without any language barrier, which is often seen with international news. For example, Vietnamese citizens often gain misinformation from the world news as they fail to interpret every single word written in the global news sources. On the other hand, there are those who opine that the benefits of exterior news considerably outweigh the disadvantages. People often have this notion because it is considered as an effective way to gain specific knowledge, which may be beneficial for different personal purposes. Tourists, for instance, have to read a lot of foreign news about their destinations in order to arrange their plan carefully if they want to travel to another country. Another point is that by keeping updated with global news, some useful information about other countries can be easily acquired and people could contribute to the growth of a nation. When such knowledge is applied successfully, it acts as an incentive for their country. In conclusion, I believe both arguments have their merits. On balance, however, I am in line with the preference of international news rather than domestic one. This is because I feel that it not only is suitable for personal aims but also assists in the national development.

(325 words)

Trong thế giới đương đại, có một số người chú ý đến tin tức quốc gia, trong khi những người khác cho rằng kiến ​​thức về các vấn đề thời sự toàn cầu dường như quan trọng hơn. Tôi sẽ xem xét vấn đề này từ cả hai quan điểm và sau đó giải thích tại sao tôi nghĩ tin tức quốc tế quan trọng hơn. Những người ủng hộ tin tức liên quan đến các vấn đề nội địa có thể chỉ ra rằng nó có một số lợi ích. Đầu tiên, khi có được thông tin về đất nước của họ, họ có thể bắt kịp những gì đang xảy ra ở địa phương và điều đó có thể ảnh hưởng đến họ như thế nào. Kết quả là , họ có thể được trang bị thích hợp cho cuộc sống của mình, đặc biệt nếu họ sống ở một số quốc gia phải đối mặt với nhiều thiên tai nghiêm trọng. Thứ hai, mọi người có thể hiểu tường tận tin tức trong nước mà không gặp bất kỳ rào cản ngôn ngữ nào, điều thường thấy với các bản tin quốc tế. Ví dụ , người dân Việt Nam thường nhận được những thông tin sai lệch từ thời sự thế giới vì họ không thể dịch được từng từ được viết trên các nguồn tin tức toàn cầu. Mặt khác, có những người cho rằng lợi ích của tin tức bên ngoài lớn hơn đáng kể so với những bất lợi. Mọi người thường có quan niệm này vì nó được coi là một cách hiệu quả để có được kiến ​​thức cụ thể, cái mà có thể có lợi cho các mục đích cá nhân khác nhau. Khách du lịch, ví dụ, phải đọc nhiều tin tức nước ngoài về các điểm đến của họ để sắp xếp kế hoạch cẩn thận nếu họ muốn đi du lịch đến một quốc gia khác. Một điểm nữa là bằng cách cập nhật tin tức toàn cầu, một số thông tin hữu ích về các quốc gia khác có thể dễ dàng có được và mọi người có thể đóng góp vào sự phát triển của một quốc gia. Khi những kiến ​​thức đó được áp dụng thành công, nó sẽ đóng vai trò là động lực cho đất nước của họ. Tóm lại, tôi tin rằng cả hai lập luận đều có giá trị của chúng. Tuy nhiên, khi đặt lên bàn cân, tôi thích tin tức quốc tế hơn là tin trong nước. Điều này là do tôi cảm thấy rằng nó không chỉ phù hợp với mục đích cá nhân mà còn hỗ trợ sự phát triển của quốc gia.
Vocabulary
 • important (adj) = crucial (adj): quan trọng
 • be in favor of: nghiêng về phía…
 • keep abreast of: bắt kịp
 • severe natural disasters (n.p):  các thiên tai nghiêm trọng
 • misinformation (n): thông tin sai lệch
 • interpret (v): thông dịch
 • keep updated with: cập nhật
 • act as an incentive for: đóng vai trò như một món quà/ động lực cho
 • assist (v): giúp/ hỗ trợ